Wednesday, 17 October 2018 03:13

Apakah Wajib Taksir?

Rate this item
(0 votes)

'Wajib Taksir Zakat Pendapatan' adalah satu arahan daripada Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang supaya semua umat Islam di negeri Pahang yang mempunyai sumber pendapatan membuat taksiran zakat.

Arahan ini bermula dengan taksiran zakat pendapatan bagi umat Islam yang mempunyai pendapatan yang tetap. Umat Islam dikehendaki memberikan maklumat pendapatan masing-masing melalui borang yang disediakan bagi dibuat taksiran zakat

Apakah peruntukan Undang-undang dalam menguatkuasakan Arahan Wajib Taksir Zakat?

Arahan Wajib Taksir Zakat Pendapatan ini adalah selaras dengan peruntukan undang-undang yang termaktub di dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2013 Negeri Pahang

a) Seksyen 24 - Enggan memberi taksiran pendapatan

b) Seksyen 40 - Tidak membayar zakat atau fitrah

Apakah kaitan di antara 'Wajib Taksir Zakat' dan 'Wajib Membayar Zakat'?

Wajib Taksir Zakat dan Wajib Membayar Zakat adalah dua perkara yang berbeza dari sudut undang-undang sebagaimana yang disebut di dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pahang 2013.

Wajib Taksir Zakat adalah untuk setiap individu mengemukakan maklumat pendapatan masing-masing bagi tujuan dibuat taksiran zakat. Sekiranya seseorang diminta oleh Majlis Ugama Islam Pahang atau Pusat Kutipan Zakat Pahang supaya mengemukakan maklumat pendapatan masing-masing, dan individu tersebut gagal atau enggan memberikan maka ia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 24 enakmen tersebut.

Wajib Membayar Zakat pula adalah apabila seseorang telah dibuat kiraan zakat dan didapati mencukupi syarat wajib membayar zakat tetapi enggan atau sengaja tidak membayar zakat, maka individu tersebut telah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 40 enakmen tersebut.

Read 462 times
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG